Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

De gezinsmanager houdt zich niet aan de gedragsregels, wat kan ik doen?

Wanneer je van mening bent dat één van onze gezinsmanagers zich niet aan de gedragsregels houdt, kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Dit is een onafhankelijk tuchtcollege dat beoordeelt in hoeverre de gezinsmanager juist heeft gehandeld. Hoe je een klacht kunt indienen lees je op de website www.skjeugd.nl.

Een klacht via het tuchtrecht staat overigens los van een klacht via de klachtenregeling van Intervence. Via de klachtenregeling spreek je Intervence aan, via het tuchtrecht spreek je de gezinsmanager aan.

 

Is er een cliëntenraad? Kan ik me aanmelden?

Bij Intervence vinden we het belangrijk dat ouders/verzorgers die met ons te maken hebben, mee kunnen praten over de gang van zaken binnen onze organisatie. Jij weet tenslotte uit eigen ervaring hoe dingen beter zouden kunnen. Om die waardevolle ideeën te verzamelen heeft Intervence een cliëntenraad. Deze raad komt op voor de gezamenlijke belangen van de cliënten. Meer weten over de inspraak van cliënten bij Intervence? Of lid worden van de cliëntenraad? Dat kan!

Waar kan ik terecht met vermoedens van kindermishandeling?

Veilig Thuis Zeeland is hét punt voor iedereen die zorgen/vragen of vermoedens heeft rondom kindermishandeling of huiselijk geweld. Veilig Thuis richt zich op alle leeftijden.

De contactgegevens van Veilig Thuis zijn als volgt:
Telefoonnummer: 0800-2000
E-mail: Info@veiligthuiszeeland.nl

Wat is de rol van de Raad voor de Kinderbescherming?

De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt op verzoek van diverse organisaties* de noodzaak van een kinderbeschermende maatregel, die leidt tot gedwongen hulp en adviseert daarin de kinderrechter. Daarnaast adviseert de Raad over omgangsregelingen tussen kinderen en gescheiden ouders.

* Verschillende organisaties kunnen de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek tot onderzoek doen. Daarnaast zijn de gecertificeerde instellingen (ook: Intervence) en Veilig Thuis bevoegd om verzoek tot onderzoek te doen

Zie ik mijn kind nog als het onder voogdij staat?

Je kunt jouw kind blijven zien, als dit ook goed is voor het kind. Daarover worden afspraken gemaakt met de gezinsmanager.

 

Hoe lang duurt een ondertoezichtstelling?

Een ondertoezichtstelling wordt vaak uitgesproken voor één jaar. Als de situatie nog niet voldoende is verbeterd, dan dient de gezinsmanager een nieuw verzoek in bij de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te verlengen. Daarover neemt de kinderrechter een besluit.

Als de gezinsmanager vindt dat de situatie inmiddels voldoende verbeterd is, dan wordt hierover een rapport gestuurd naar de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad kijkt of ze het eens is met het voornemen van Intervence om de ondertoezichtstelling niet te verlengen. Daarop komt een snelle reactie.

Wat kan ik bij een ondertoezichtstelling van een gezinsmanager verwachten?

De gezinsmanager maakt samen met jou en jouw kind(eren) een plan van aanpak. In dat plan komt te staan wat er moet gebeuren om de (thuis)situatie te verbeteren. Daarin staat wat er van jou en eventueel jouw kind wordt verwacht en welke extra hulp daarbij wordt ingeschakeld. Voor deze extra hulp zorgt de gezinsmanager.

De gezinsmanager heeft regelmatig contact met jou en anderen om na te gaan of het plan van aanpak werkt of dat het bijgesteld moet worden.

Waar kan ik terecht met klachten?

De medewerkers van Intervence doen hun werk zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Bespreek dit altijd eerst met je gezinsmanager bij Intervence. Als je er samen niet uitkomt, kun je een gesprek aanvragen met zijn of haar teammanager. Levert ook dat niet het gewenste resultaat, dan kun je schriftelijk een klacht indienen. Meer informatie lees je bij klachten.

Ondersteuning nodig?

Voor ondersteuning bij klachten kun je jezelf wenden tot een cliëntvertrouwenspersoon bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Wat zijn de kosten?

De werkzaamheden van Intervence zijn voor kosteloos. Je bent als ouder/verzorger wel verplicht te voorzien in het onderhoud van jouw kind(eren). Ten slotte is voor sommige vormen van intensieve hulp een ouderbijdrage verschuldigd, ook als jouw kind buiten het gezin verblijft.

Onderhoudsplicht
Dat betekent dat ouders/verzorgers de normale kosten voor verzorging (eten, kleren, hygiëne), verzekeringen (ziektekosten, WA), onderwijs, reizen, sport en dergelijke moeten betalen. Deze onderhoudsplicht blijft bestaan, ook als jouw kind buiten het gezin verblijft. U betaalt een bijdrage in de kosten van de jeugdzorg.

Voert Intervence de hulpverlening uit?

Intervence voert de hulp niet zelf uit.

We vinden het belangrijk dat een gezinsmanager goed begrijpt wat er thuis speelt en hoe jullie als gezin met elkaar samenleven. Met die informatie kan de gezinsmanager met jullie kiezen welke hulp het best past bij de problemen. We willen namelijk meteen de meest passende hulp inzetten. De gezinsmanager is niet degene die de hulp uitvoert, maar heeft de taak om hulpverlening in te schakelen. In overleg met  de gemeente wordt gekeken welke organisatie dit vervolgens kan bieden. Dit passende hulpaanbod wordt per situatie bekeken.

Krijg ik een vaste gezinsmanager bij Intervence?

In principe: ja.

Ieder gezin dat in begeleiding is bij Intervence krijgt in principe één contactpersoon: de gezinsmanager. Dit is uw vaste contactpersoon voor vragen.