Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Jaarverslag 2018 klachtencommissie Stichting Intervence online

Een kinderbeschermingsmaatregel kan ingrijpend zijn voor de gezinssituatie. Omdat de begeleiding niet vrijblijvend is, kan de samenwerking met gezinnen soms ingewikkeld zijn. Onze medewerkers doen hun werk zo zorgvuldig mogelijk en proberen alle cliënten zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het zijn dat cliënten of andere direct betrokkenen niet tevreden zijn over de begeleiding van Intervence. Bijvoorbeeld omdat zij het niet eens zijn met onze beslissingen of omdat zij vinden dat wij onze afspraken niet nakomen.

We vinden het belangrijk dat onze cliënten zich gehoord voelen, zeker in het geval van onenigheid. Klachten willen we graag zo snel, simpel en prettig mogelijk oplossen voor beide partijen. Cliënten worden gevraagd de situatie eerst met hun gezinsmanager van Intervence te bespreken en samen een oplossing te vinden. Als dit niet lukt, kan gevraagd worden om een bemiddelingsgesprek met de gezinsmanager en leidinggevende.

Klachtencommissie

Als het bemiddelingsgesprek niet tot een oplossing leidt, kan een officiële klacht ingediend worden bij de onafhankelijke klachtencommissie van Intervence. Deze commissie heeft tot doel om ervoor te zorgen dat klachten en geschillen laagdrempelig afgehandeld worden en dat de kwaliteit van de zorg binnen Intervence verder verbeterd wordt. De klachtencommissie van Intervence stelt ieder jaar een openbaar rapport op waarin zij verslag uitbrengt van haar werkzaamheden. Hierin staat hoe de commissie in dat jaar met de binnengekomen klachten is omgegaan. Het meest recente jaarverslag van de klachtencommissie is hier te downloaden.