Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

CRIEM Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
EC Elektronische Controle
Familienetwerkberaad Het Familie Netwerk Beraad is een bijeenkomst waar je familie en mensen uit jouw omgeving bij elkaar komen om te praten
HKA Harde Kern Aanpak
GBM Gedragsbeïnvloedende maatregel
GGZ Geestelijke GezondheidsZorg
GI Gecertificeerde Instelling
ITB Intensieve Trajectbegeleiding
JB Jeugdbescherming
JR Jeugdreclassering
OR Ondernemingsraad
OTS Ondertoezichtstelling
PGB Persoonsgebonden Budget
RvdK Raad voor de Kinderbescherming
UHP Uithuisplaatsing
Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning