CRIEM Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
EC Elektronische Controle
Familienetwerkberaad Het Familie Netwerk Beraad is een bijeenkomst waar je familie en mensen uit jouw omgeving bij elkaar komen om te praten
HKA Harde Kern Aanpak
GBM Gedragsbeïnvloedende maatregel
GGZ Geestelijke GezondheidsZorg
GI Gecertificeerde Instelling
ITB Intensieve Trajectbegeleiding
JB Jeugdbescherming
JR Jeugdreclassering
OR Ondernemingsraad
OTS Ondertoezichtstelling
PGB Persoonsgebonden Budget
RvdK Raad voor de Kinderbescherming
UHP Uithuisplaatsing
Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning