Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Wie kan een klacht indienen?

Een klacht kan worden ingediend door de jeugdige zelf, door de ouder(s), stiefouder of een pleegouder. Of een nabestaande indien een van de genoemden is overleden. Een klacht moet je binnen een jaar indienen. Na een jaar wordt jouw klacht niet meer in behandeling genomen, tenzij blijkt dat de klacht is ingediend zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van je kon worden verwacht. Anonieme klachten worden niet behandeld.

Hoe kun je de klacht indienen?

  • Vul het klachtenformulier volledig in (en druk het af).
  • Of je stelt jouw eigen klachtbrief op. Zorg dan wel dat alle gevraagde gegevens uit het klachtenformulier in jouw brief zijn benoemd.
  • Mail het klachtenformulier/de klachtbrief naar: klachtencommissie@intervence.nl of stuur het in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Secretariaat klachtencommissie Stichting Intervence, Postbus 62, 4330 AB in Middelburg.

Je ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging van jouw klacht.

Maatregelen als gevolg van corona

Als gevolg van de huidige maatregelen rondom het coronavirus vinden de hoorzittingen van de klachtencommissie tot nader order niet fysiek plaats, maar via beeldbellen. U ontvangt een link, waarmee u toegang krijgt tot de digitale hoorzitting van de klachtencommissie.

Steun bij het indienen van een klacht

Je kunt jezelf, zowel bij de voorbereiding van jouw klacht, als tijdens de hoorzitting van de klachtencommissie laten bijstaan door een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), telefonisch via 088 – 555 1000 of het e-mailadres info@akj.nl.

Niet eens met die beslissing?

Als je het niet eens bent met de beslissing van de bestuurder, kun je jouw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag, telefoonnummer 0800 – 3355555.
De taak en werkwijze van de klachtencommissie zijn vastgelegd in de klachtenregeling en het huishoudelijk reglement van Intervence.
Voor vragen met betrekking tot klachten kunt u terecht bij de secretaris van de klachtencommissie, telefoonnummer 0118 – 677600 of per e-mail klachtencommissie@intervence.nl.

Bezwarencommissie

Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met een besluit dat Intervence heeft genomen. Wanneer dit het geval is, kun je schriftelijk bezwaar indienen bij de bezwarencommissie. De bezwarencommissie bestaat uit een externe voorzitter, een extern lid en een medewerker van Intervence.

Er kan bezwaar worden gemaakt tegen:

  • De schriftelijke weigering om besluiten te nemen
  • Het niet tijdig nemen van een besluit.

Het volledige Regelement Bezwaarprocedure vind je hier: Regelement Bezwaarprocedure.

De gezinsmanager houdt zich niet aan de gedragsregels, wat kan ik doen?

Wanneer je van mening bent dat één van onze gezinsmanagers zich niet aan de gedragsregels houdt, kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Dit is een onafhankelijk tuchtcollege dat beoordeelt in hoeverre de gezinsmanager juist heeft gehandeld. Hoe je een klacht kunt indienen lees je op de website www.skjeugd.nl.

Een klacht via het tuchtrecht staat overigens los van een klacht via de klachtenregeling van Intervence. Via de klachtenregeling spreek je Intervence aan, via het tuchtrecht spreek je de gezinsmanager aan.