Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Het doel van het certificeren van instellingen is het garanderen van een minimum kwaliteitsniveau van organisaties die jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren en die werken met de meest kwetsbare jeugdigen in veelal complexe gezinssituaties. Het doel van het normenkader JB/JR is tweeledig:

  • gecertificeerde instellingen stimuleren en ondersteunen bij het continu verbeteren van de kwaliteit van de eigen organisatie;
  • rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor jeugdigen en het gezin borgen, bij de uitvoering van JB/JR.

Meer informatie over het Normenkader en Certificering voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vindt u op de website van het Keurmerkinstituut.