Wat zit er in het dossier?

Het dossier bevat algemene persoonsgegevens, zoals je naam, adres en woonplaats. Daarnaast komen er gegevens in voor die verband houden met de verleende zorg. Het kan ook gegevens bevatten die de medewerker van Intervence, met instemming van de cliënt, heeft opgevraagd of via rapportages heeft ontvangen. Tenslotte behoort het plan van aanpak tot het dossier. Hierin staat beschreven hoe de begeleiding plaatsvindt. Het plan van aanpak is gebaseerd op de analyse van de zorgen en krachten binnen een gezin. De analyse loopt in samenwerking met jou, kind(eren) en de gezinsmanager.

Bekijken van het dossier

Alleen jongeren, ouders met gezag** en medewerkers van Intervence mogen het dossier lezen. Als je een dossier wilt inzien, moet je daarvoor (bij voorkeur schriftelijk of per e-mail) een verzoek indienen bij je gezinsmanager bij Intervence. Je krijgt binnen 4 weken antwoord.

Intervence heeft het recht om inzage aan ouders* te weigeren als dit het belang van de jongere in gevaar brengt of als de privacy van anderen ernstig wordt geschaad. Wanneer je bericht krijgt dat je jouw gegevens uit het dossier mag inzien, dan word je uitgenodigd om de gegevens te komen bekijken. Je kunt desgewenst ook kopieën van stukken uit het dossier verkrijgen. Bij een verzoek tot inzage of afschrift van een dossier vraagt Intervence je om een identiteitsbewijs.

Bij jongeren onder de 12 jaar, ligt het inzagerecht bij de ouder met gezag**. Jongeren vanaf 12 jaar mogen hun dossier direct zelf lezen en ook een kopie mee naar huis nemen. Intervence kan inzage door de jongere weigeren als die niet in staat is tot een redelijk inzicht in zijn of haar belangen. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf bepalen of hun ouders* het dossier mogen lezen.

Anderen dan minderjarigen en ouders* mogen het dossier niet inzien. Toestemming kan gegeven worden door jongeren vanaf 12 jaar. Als de jongeren nog geen 12 jaar zijn, of de jongeren vanaf 12 jaar daartoe niet in staat worden geacht, kunnen de ouders met gezag** toestemming geven.

Veranderingen aanbrengen in het dossier

Als er iets in het dossier niet klopt, kun je schriftelijk vragen om correctie. Het gaat dan om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of om gegevens die niet in het dossier thuishoren. Als Intervence het met je eens is, worden de gegevens zo snel mogelijk verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als Intervence het niet met je eens is, worden jouw opmerkingen aan het dossier toegevoegd.

Vernietigen van het dossier

Alle gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard. Wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling of voogdij kan het zijn dat het dossier langer bewaard moet worden. Want dan zijn bepaalde gegevens misschien belangrijk voor andere familieleden. In ieder geval wordt het dossier vernietigd dertig jaar na meerderjarigheid (bij een leeftijd van 48 jaar).

Geheimhouding

In het algemeen geeft een medewerker van Intervence geen informatie over de cliënt zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming. Is de jongere nog geen 12 jaar, dan is toestemming nodig van de ouder met gezag**. Vanaf 12 jaar geven jongeren zelf toestemming, tenzij ze daartoe niet in staat worden geacht. In dat geval zijn het de ouders met gezag** die toestemming moeten geven. Bij jongeren vanaf 16 jaar geldt de geheimhoudingsplicht ook tegenover de ouders*: de jongere zelf beschikt dan over toestemming.

Op deze algemene regel zijn drie uitzonderingen.

  1. De geheimhouding vervalt, wanneer er een wettelijke plicht is om gegevens te verstrekken, zoals aan de kinderrechter of de Raad voor de Kinderbescherming.
  2. Tegen de ouders* kan volledige of gedeeltelijke geheimhouding worden ingesteld als de belangen van de jongere geschaad kunnen worden bij informatieverstrekking. Bijvoorbeeld bij vermoeden van kindermishandeling.
  3. Cliëntgegevens mogen worden verstrekt aan andere beroepskrachten van wie medewerking nodig is voor de toegang of uitvoering van de jeugdzorg. Of die betrokken zijn bij de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel.

Geheimhouding en kinderbescherming

Voor de kinderbescherming geldt dat de gezinsmanager van Intervence geen toestemming hoeft te vragen voor het sturen van stukken met daarin de cliëntgegevens aan de kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming.

Basisregistratie personen (BRP)

Intervence heeft enkel toestemming voor toegang tot de Basisregistratie Personen in specifieke situaties bij de uitoefening van haar taken, zoals bijvoorbeeld het verrichten van bepaalde handelingen binnen de uitvoering van de ondertoezichtstelling, of indien toegang noodzakelijk is voor het bestrijden van een ernstig gevaar voor de gezondheid van de betrokkene.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Namen en adresgegevens van cliënten worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Voor het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg maken wij incidenteel een uitzondering. Als onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen voor de jeugdzorg is dit voor deze organisatie de enige manier om hun doelgroep te benaderen. Om je privacy te waarborgen, verzorgt Intervence in voorkomende situaties de verzending van de informatie.

Privacywijzer

De privacywijzer biedt duidelijkheid over de regels voor het inkijken van dossiers en informatieverstrekking aan anderen. Deze privacywijzer is te vinden op de website van Intervence of bij ons op te vragen.

Heb je vragen over jouw rechten en plichten op het gebied van privacy en informatie-uitwisseling? De Privacy App Jeugd geeft antwoord op veelvoorkomende situaties vragen van jongeren, ouders/verzorgers en professionals die met jeugdhulp en jeugdbescherming te maken hebben.

Klachten

Wanneer je ontevreden bent over de toepassing van het privacyreglement door Intervence bespreek je dit bij voorkeur eerst met je gezinsmanager bij Intervence. Als je er samen niet uitkomt, kun je een gesprek aanvragen met de leidinggevende. Levert ook dat niet het gewenste resultaat op, dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van Intervence via fg@intervence.nl.