Wat zit er in het dossier?

In het dossier zitten algemene gegevens zoals je naam, adres en woonplaats en gegevens over de begeleiding die je krijgt. Daarnaast staan er gegevens in die de gezinsmanager heeft opgevraagd of via rapportages heeft ontvangen, met toestemming van jou. Tenslotte behoort het plan van aanpak tot het dossier. Hierin staat de manier van begeleiding beschreven. Het plan van aanpak is gebaseerd op de analyse van wat goed en minder goed gaat in jouw gezin. Die analyse verloopt in samenwerking met jou, je gezin en de gezinsmanager.

Bekijken van het dossier: inzagerecht

De algemene regel is dat alleen jij, ouders met gezag** en medewerkers van Intervence het dossier mogen lezen. Als je het dossier wil lezen, moet je dat (schriftelijk of per e-mail) vragen aan je gezinsmanager bij Intervence. Je krijgt binnen 4 weken antwoord. De gezinsmanager van Intervence maakt dan met jou een afspraak om je dossier in te zien. Het is ook mogelijk om kopieën van stukken uit het dossier te krijgen. Wanneer je je dossier wilt inzien, of kopieën van dossierstukken wil, vraagt Intervence om je identiteitsbewijs.

Recht om ouders te weigeren jouw dossier te bekijken

Wij hebben het recht je ouders* te weigeren jouw dossier te bekijken. Bijvoorbeeld als dit jou in gevaar brengt of als het de privacy van anderen ernstig beschadigt. Wij hebben ook het recht om tegen sommige jeugdigen te zeggen dat ze hun dossier niet mogen bekijken. Dat doen we alleen als we vinden dat ze niet in staat zijn om de inhoud op waarde te kunnen schatten.

Vanaf 12 jaar mag je jouw dossier direct zelf lezen

Ben je jonger dan 12 jaar, dan ligt het inzagerecht bij de ouder met gezag**. Vanaf 12 jaar mag je jouw dossier direct zelf lezen en ook een kopie mee naar huis nemen. Vanaf 16 jaar mag je zelf bepalen of je ouders* het dossier mogen lezen. Niemand anders dan jij, je ouders* en de medewerkers van Intervence mag het dossier bekijken. Dat mag alleen als jij en je ouders* daar toestemming voor hebben gegeven.

Veranderingen aanbrengen in het dossier

Als er volgens jou iets niet klopt in het dossier, kun je schriftelijk aanvragen om dat te veranderen. Het gaat dan om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of om gegevens die niet in het dossier horen. Als Intervence het met je eens is, worden de gegevens zo snel mogelijk verbeterd of gewist. Als Intervence het niet met je eens is, worden je opmerkingen aan het dossier toegevoegd.

Wissen van het dossier

Alle gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard. Wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling of voogdij kan het zijn dat het dossier langer bewaard moet worden. Want dan zijn bepaalde gegevens misschien belangrijk voor andere familieleden. In ieder geval wordt het dossier vernietigd 30 jaar na meerderjarigheid (bij een leeftijd van 48 jaar).

Geheimhouding

Een medewerker van Intervence geeft geen informatie over jou, zonder jouw toestemming. Ben je nog geen 12 jaar, dan is toestemming nodig van de ouder met gezag**. Vanaf 12 jaar geef je zelf toestemming. Als je daar niet toe in staat bent, moeten de ouders met gezag toestemming geven. Vanaf 16 jaar beslis je zelf of je ouders* of anderen toestemming krijgen om informatie over jou te geven.

Drie uitzonderingen op de geheimhouding

  1. De geheimhouding geldt niet meer als er een wettelijke plicht is om gegevens af te geven, zoals aan de kinderrechter of de Raad voor de Kinderbescherming.
  2. Het afgeven van gegevens kan schadelijk zijn voor jou, bijvoorbeeld bij een vermoeden van kindermishandeling. In dat geval kunnen wij beslissen tot volledige of gedeeltelijke geheimhouding tegenover je ouders*.
  3. Jouw gegevens mogen worden doorgegeven aan andere beroepskrachten als ze meewerken aan de uitvoering van jeugdzorg of als ze zijn betrokken bij de voorbereiding of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel.

Geheimhouding en kinderbescherming

Bij kinderbescherming hebben de kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming informatie nodig. De gezinsmanager van Intervence hoeft dan geen toestemming te vragen voor het sturen van stukken waarin jouw gegevens voorkomen.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Namen en adresgegevens van jou en je ouders worden niet aan anderen beschikbaar gesteld. Voor het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg maken wij af en toe een uitzondering. Als onafhankelijke cliëntvertrouwens-personen voor de Jeugdzorg is dit voor deze organisatie de enige manier om hun doelgroep te benaderen. In verband met je privacy, verstuurt Intervence deze informatie zelf.

Privacywijzer

De privacywijzer biedt duidelijkheid over de regels voor het inkijken van dossiers en informatieverstrekking aan anderen. Deze privacywijzer vind je op de website van Intervence of kan je bij ons opvragen.

Heb je vragen over jouw privacy-rechten? De Privacy App Jeugd geeft antwoord op veelvoorkomende situaties vragen van jongeren, ouders/verzorgers en professionals die met jeugdhulp en jeugdbescherming te maken hebben.

Klachten

Ben je niet tevreden over de manier waarop Intervence met je persoonlijke gegevens omgaat? Praat er dan over met je contactpersoon bij Intervence. Ben je dan nog steeds niet tevreden? Praat dan met de teamleider. Als dat ook niet goed gaat, kun je een klacht indienen. Je schrijft dan een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Intervence via fg@intervence.nl.

*met ‘ouders’ bedoelen we ook verzorgers.
**ouders met gezag: de wet gebruikt bij het inzagerecht niet de term ‘ouders’ maar ‘wettelijk vertegenwoordiger’ om aan te geven wie het gezag over de jeugdige heeft. Meestal zijn dat de ouders of is dat één van de ouders. Is dat niet zo, dan wordt het gezag uitgeoefend door een voogd. Dat kan een natuurlijk persoon zijn, zoals een tante of een meerderjarige broer, maar bijvoorbeeld ook de gezinsmanager Intervence die de voogijmaatregel uitvoert. Let op: erkenners, stief- en pleegouders hebben niet automatisch het gezag over de jeugdige.

Wat doe ik als ik niet helemaal tevreden ben?

Onze medewerkers en de hulpverleners doen hun werk zo goed mogelijk. Ben je toch niet tevreden? Praat er dan over met je gezinsmanager. Ben je dan nog steeds niet tevreden? Praat dan met de teammanager.

Als dat ook niet goed gaat, kun je een klacht indienen. Je schrijft dan een brief of een e-mail naar de klachtencommissie van Intervence. Meer informatie daarover staat bij klachten. Als je klachten hebt en je komt daar niet goed uit, dan kun je hulp vragen bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.