Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Privacyverklaring & privacyreglement

Hoe wij met persoonsgegevens omgaan, lees je in onze privacyverklaring. Over het inzien, corrigeren, vernietigen of het maken van kopieën van het dossier, zijn regels opgesteld. Deze vind je terug in ons privacyreglement.

Al onze jeugdige cliënten (tot 23 jaar) worden geregistreerd in ‘de Verwijsindex’. Dit is een digitaal systeem waarin wij, als professionals, een signaal afgeven dat wij betrokken zijn bij jou. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen wij onderling afstemmen om jou de best mogelijke ondersteuning te bieden. De verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die toestemming hebben gekregen om met dit systeem te werken. Jouw gegevens zijn enkel zichtbaar voor de betrokken professionals.

Hieronder zetten we de belangrijkste vragen voor je op een rij. Is je vraag hieronder niet beantwoord en heb je nog een vraag over jouw rechten en plichten op het gebied van privacy en informatie-uitwisseling? Stel ze gerust aan je contactpersoon binnen Intervence. Verder kan de Privacy App Jeugd ook antwoord geven op veelvoorkomende vragen van jongeren, ouders/verzorgers en professionals die met jeugdhulp en jeugdbescherming te maken hebben.

Wat zit er in mijn dossier?

Het dossier bevat algemene persoonsgegevens, zoals je naam, adres en woonplaats. Daarnaast staat er informatie in over de verleende begeleiding, zoals het plan van aanpak. Verder bevat het dossier stukken die ontvangen zijn van derden, zoals beschikkingen van de rechtbank en rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming of hulpverlenende instanties.

Wie kan mijn dossier inzien?

Alleen jijzelf, je ouders en medewerkers van Intervence mogen het dossier inzien. Als je een kopie van je dossier wilt ontvangen, moet je daarvoor schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen bij je gezinsmanager van Intervence. Hiervoor vragen we om je identiteitsbewijs. Je krijgt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, antwoord.

Ben je onder de 12 jaar, dan ligt het inzagerecht van jouw dossier bij je ouders met gezag. Vanaf 12 jaar heb je zelf recht op inzage. Intervence kan je verzoek weigeren als je volgens ons hiertoe niet in staat bent. Ben je 16 jaar of ouder? Dan mag je, als je hiertoe volgens ons in staat bent, zelf bepalen of je ouders met gezag jouw dossier mogen lezen. De gezinsmanager van Intervence schat in beide gevallen in of je hier qua ontwikkeling toe in staat bent.

Anderen mogen het dossier niet inzien zonder toestemming. Ben je 12 jaar of ouder? Dan mag je hiervoor toestemming geven. Als je nog geen 12 jaar bent, of ouder bent dan 12 jaar maar er niet toe in staat bent, dan kunnen je ouders met gezag toestemming geven.
Intervence heeft het recht om inzage van het dossier aan je ouders te weigeren als dit nodig is om jouw belangen te beschermen of als de privacy van anderen ernstig wordt geschaad.

Kan ik de gegevens uit mijn dossier laten wijzigen?

Als er iets in het dossier niet klopt, kun je schriftelijk vragen om een correctie. Het gaat dan om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of om gegevens die niet in het dossier thuishoren. Als Intervence het met je eens is, worden de gegevens zo snel mogelijk verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als Intervence het niet met je eens is, worden jouw opmerkingen aan het dossier toegevoegd.

Hoe lang bewaart Intervence mijn dossier?

Intervence bewaart alle gegevens minimaal 15 jaar. Wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling of voogdij, dan kan het zijn dat we het dossier langer moeten bewaren. Bepaalde gegevens kunnen misschien belangrijk zijn voor andere familieleden. In ieder geval wordt het dossier vernietigd als je zelf de leeftijd van 48 jaar hebt bereikt.

Kunnen mijn gegevens vernietigd worden?

Je kunt Intervence schriftelijk vragen om je gegevens te vernietigen. Intervence zal dit niet doen wanneer de gegevens nog nodig zijn voor de hulpverlening of wanneer dit volgens de wet niet mag.

Wat houdt de geheimhoudingsplicht in?

Op grond van de Jeugdwet mag een gezinsmanager van Intervence in principe geen informatie over jou verstrekken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Ben je nog geen 12 jaar, dan hebben wij toestemming nodig van je ouders met gezag. Vanaf 12 jaar kun je zelf toestemming geven, tenzij je daartoe volgens ons niet in staat bent. In dat geval zijn het je ouders met gezag die toestemming moeten geven. Vanaf 16 jaar geldt de geheimhoudingsplicht ook tegenover je ouders. Jij beslist dan zelf of je ouders recht hebben op informatie. Maar ook hier geldt weer dat je qua ontwikkeling er wel toe in staat moet zijn. Dit beoordeelt de gezinsmanager.

Op deze algemene regel gelden drie uitzonderingen:

  • De geheimhoudingsplicht vervalt wanneer er een wettelijke plicht is om gegevens te verstrekken, zoals aan de kinderrechter of de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Tegen je ouders kan volledige of gedeeltelijke geheimhouding worden ingesteld als de belangen van jou geschaad kunnen worden bij informatieverstrekking. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van kindermishandeling.
  • Intervence mag informatie verstrekken aan andere professionals die rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening die wij jou bieden. Dit mag uiteraard alleen wanneer dit voor andere professionals noodzakelijk is om het specifieke doel van de hulp te bereiken.

Wanneer wij informatie delen met anderen, dan brengen wij jou daarover bij voorkeur op de hoogte. Wanneer dit niet mogelijk is, informeren we je in ieder geval zo spoedig mogelijk achteraf.