Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Als andere professionals Intervence inschakelen

Begeleiding door Intervence gebeurt pas als iemand anders, zoals bijvoorbeeld een huisarts, een leraar van school, een buurvrouw of een hulpverlener zorgen over veiligheid van kinderen binnen het gezin heeft en dit meldt bij een wijk- of gebiedsteam van een gemeente of Veilig Thuis. Soms bespreekt de melder die zorgen eerst met het gezin, maar zij kunnen ook direct hun zorgen melden bij één van deze organisaties. Als een wijk- en gebiedsteam of Veilig Thuis de zorgen zo groot en ingewikkeld vindt, wordt een gezin pas aangemeld bij Intervence. We noemen aanmelding door de gemeente ook wel preventieve jeugdbescherming. Als een gezin vrijwillig meewerkt om (weer) een veilige opvoed- en opgroeisituatie te realiseren, door problemen op te lossen en dingen die goed gaan te versterken, is een maatregel (jeugdbescherming- en of reclassering) niet nodig. Ons uitgangspunt blijft altijd de veiligheid van kinderen.

Als de Kinderrechter ons verzoekt om een gezin te begeleiden

Ook kan een kinderrechter bepalen of begeleiding van Intervence nodig is. Dat gebeurt als preventieve jeugdbescherming niet helpt en de gemeente, een jeugdhulpinstelling of Veilig Thuis dit meldt bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad onderzoekt of het nodig is dat ouders verplicht worden om hulp te accepteren. Als de Raad voor de Kinderbescherming na onderzoek vaststelt dat ouders weigeren mee te werken aan hulpverlening en er écht veiligheid voor het kind moet komen, vraagt de Raad de kinderrechter om een jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen. Als een jeugdige in aanraking is gekomen met de politie in verband met een strafbaar feit,  bepaalt de kinderrechter welke jeugdreclasseringsmaatregel nodig is. Bij jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt een gezin altijd begeleid door een instelling die gecertificeerd is voor het uitvoeren van jeugdbescherming- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Intervence is zo’n gecertificeerde instelling in Zeeland.

We begeleiden een stap voor stap

  • Per gezin wordt er één contactpersoon vanuit Intervence aangesteld: de gezinsmanager.
  • De gezinsmanager praat met het hele gezin en bespreekt vooral wat er goed gaat en welke zorgen er zijn.
  • De gezinsmanager schrijft samen met het gezin een gezinsrapportage. In die rapportage is opgeschreven wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Ook staat er in het plan wie uit de naaste omgeving van het gezin eventueel kan helpen. Verder staat er in welke extra hulp of begeleiding er gaat komen.
  • De gezinsmanager regelt vervolgens dat het gezin deze hulp krijgt.  Deze hulp wordt ingezet door een andere organisatie dan Intervence.
  • De gezinsmanager ziet erop toe dat het gezin de juiste hulp krijgt en dat de doelen van de hulp worden gehaald (regievoering).

In onze werkwijze beschrijven we meer uitgebreid hoe Intervence gezinnen begeleidt.