De organisatie

Intervence is een Gecertificeerde Instelling voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering met als werkgebied de 13 Zeeuwse gemeenten. We versterken gezinnen beschermen kinderen tegen een onveilige thuissituatie of tegen zichzelf. Want ieder kind heeft recht op een veilig en vertrouwd thuis.

Wij vinden dat de opvoeding van het kind het beste gebeurt door ouders binnen het gezin. De eigen kwaliteiten van het gezin staan voorop. Het kind, de (pleeg)ouders/verzorgers en het sociale netwerk vormen in onze integrale aanpak de basis en daarmee een cruciale rol voor verdere stappen.

Intervence wil zich de komende jaren, naast de uitvoering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, verder professionaliseren en ontwikkelen. Een nauwe samenwerking tussen de 13 Zeeuwse gemeenten en andere partners in de veiligheidsketen is noodzakelijk om onze ambitie waar te maken; een robuuste GI in Zeeland die 24/7 beschikbaar en bereikbaar is om de veiligheid van kinderen en jongeren te garanderen.

Onze missie

Kort maar krachtig. Drie woorden: ieder kind veilig! Dát is ons streven. Het liefst blijvend. Staat die veiligheid ter discussie? Erger nog: is die veiligheid weggevallen? Of is de ontwikkeling van het kind in gevaar? Dan komen wij in actie! Wij zetten al onze expertise en ervaring in om het tij te keren. Een serieuze taak waar moed en passie voor nodig is.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op de algemene gang van zaken van Intervence en de Raad van Bestuur en richt zijn toezicht zodanig in dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt.

De Raad van Toezicht functioneert conform de gestelde vereisten in de Governancecode Zorg en het bepaalde in de statuten en de reglementen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen functioneren jaarlijks.

Voor het uitoefenen van zijn taken heeft de Raad van Toezicht een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een kwaliteitscommissie.

De Raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen.

Kandidaten Raad van Toezicht

De geschikte kandidaten weten goed toezicht te houden op en advies te geven over de strategische en organisatorische positionering van de stichting. Kandidaten beschikken over de persoonlijkheid om een kritische en stimulerende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming. Hij/zij is in staat als sparringpartner en klankbord te fungeren voor de bestuurder, daarbij rekening houdend met de principes van good governance.

De volgende competenties worden gevraagd

 • Heeft inzicht in de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en kent de zorgbrede governancecode;
 • Beschikt over goede vergaderkwaliteiten;
 • Kennis van organisatie- en managementontwikkeling;
 • Heeft (bij voorkeur) kennis van het sociaal domein en het werkveld van Intervence.
 • Voorzitter Raad van Toezicht
 • Beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een coördinerende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.
 • Heeft het vermogen om met voldoende gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen.
 • Is bewust van zijn specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling van de Raad van Toezicht en voor het functioneren van de Raad en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit.
 • Lid Raad van Toezicht, met financiële expertise
 • Beschikt over gedegen expertise op het gebied van financiën en bedrijfsvoering van organisaties in publieke of private domein.
 • Heeft meerjarige ervaring op managementniveau in de rol van bijvoorbeeld controller, accountant of financieel directeur.

Solliciteren?

Uw belangstelling kunt u schriftelijk kenbaar maken vóór 28 september 2019 door een motivatiebrief en actueel CV te mailen naar: bestuurssecretariaat@intervence.nl

Voor nadere informatie over Intervence kunt u de website bezoeken; www.intervence.nl, contact opnemen de heer G. Cazemier, interim-bestuurder, via 06-21265575, of met de heer P. Hamelink, lid Raad van Toezicht, via 06-22485570.

De gesprekken vinden plaats in Middelburg op donderdag 10 oktober 2019, tussen 14.30 en 20.30 uur.