Wij vinden uw privacy belangrijk!

Lees hieronder ons privacystatement.

De verwerking van uw persoonsgegevens

Welke rechten heeft u en hoe is uw privacy geregeld?

 

Doel en rechtsgrond persoonsgegevens
Stichting Intervence komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind of als crimineel afglijden voor een jeugdige dreigt. Wij hebben een maatschappelijke opdracht om kinderen te beschermen. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Jeugdwet. Om deze opdracht goed te kunnen vervullen zijn wij bevoegd om de persoonsgegevens van onze cliënten te verwerken (artikel 7.3.8 lid 1 Jeugdwet)

Het is in beginsel verboden om bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verwerken (zoals gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid en strafrechtelijke gegevens). Wij zijn echter als uitzondering op deze regel door de wet bevoegd om gegevens over gezondheid en strafrechtelijke gegevens te verwerken (artikelen 30 lid 2 sub b en 33 lid 1 Uitvoeringswet AVG).

Wij gebruiken deze persoonsgegevens om een goed beeld van uw situatie te krijgen zodat wij u en/of uw gezin goed kunnen begeleiden en dat ook kunnen verantwoorden.

Stichting Intervence bewaart gegevens van uw kind en uw gezin in een dossier. In het dossier staan de persoonsgegevens van uw kind(eren) en de overige gezinsleden zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Ook staat in het dossier relevante inhoudelijke informatie die Stichting Intervence over uw gezin heeft ontvangen of heeft verzameld. De informatie is meestal door uzelf aangedragen of door bijvoorbeeld een school of huisarts. Bij verwerking van persoonsgegevens leggen we daarom vast waar de informatie vandaan komt.  Het dossier bevat privacygevoelige informatie. Dat betekent dat het dossier niet zomaar op te vragen is of in te zien is door anderen. Stichting Intervence gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

Wie heeft toegang tot uw dossier?
Alle medewerkers van Stichting Intervence hebben getekend voor geheimhouding.

Uitvoering dienstverlening

 • Medewerkers van Stichting Intervence die betrokken zijn bij uw begeleiding of juridische vragen t.a.v. uw gezinssituatie, hebben toegang tot de informatie in uw dossier. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden in uw casus.
 • Voor het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals het versturen van brieven en het invoeren van rapportages, hebben secretaressen toegang tot uw dossier.

Onderzoek & controle

 • Daarnaast kunnen leidinggevenden (of namens hen gemandateerden) dossiers inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en klachtbemiddeling, en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten.
 • Stichting Intervence voert in het kader van het algemeen belang, in samenwerking met hoge scholen en universiteiten onderzoek uit naar de geleverde dienstverlening. Het kan zijn dat uw dossier geselecteerd wordt voor een dergelijk onderzoek. Indien onderzoekers toegang krijgen tot uw dossier dan gelden strikte voorwaarden zoals het kunnen aantonen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ook voor de onderzoekers geldt de verplichting t.a.v. het tekenen van een geheimhoudingsverklaring. Tevens zullen in de uiteindelijke onderzoeksrapportage nooit persoonsgegevens zijn opgenomen. In alle andere gevallen vragen wij u vooraf of u wilt meewerken aan een specifiek onderzoek.
 • Jaarlijks krijgt Stichting Intervence bezoek van de accountant en het Keurmerk Instituut. Voor de financiële en kwaliteitscontroles die deze instanties uitvoeren, kan door hen steekproefsgewijs toegang tot dossiers worden gevraagd.  In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek verricht in onze organisatie zijn wij verplicht hieraan onze medewerking te verlenen inclusief het verlenen van toegang tot dossiers.  Medewerkers van de genoemde organisaties hebben tevens een geheimhoudingsverklaring getekend.

 Met wie wisselt Stichting Intervence uw gegevens uit?
Stichting Intervence mag uw persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven of gegevens over u opvragen. Zij doen dit alleen als u daar toestemming voor geeft en als daardoor de privacy van een ander niet wordt geschaad. Wanneer Stichting Intervence uw persoonsgegevens doorgeeft, dan vertellen wij dit van te voren. De volgende situaties zijn uitzonderingen hierop. We vragen dan niet uw toestemming en geven de gegevensverstrekking aan derde ook niet vooraf aan u aan:

 • Stichting Intervence moet gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming en de rechterlijke macht als dat nodig is om uw kind te beschermen.
 • Als het voor de begeleiding in het jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringskader noodzakelijk is, verstrekt Stichting Intervence gegevens aan hulpverleners of instanties die direct betrokken zijn bij de hulpverlening of in de casus-overleggen in de veiligheidshuizen. Voor de bijzondere persoonsgegevens geldt dat voor overdracht toestemming aan u wordt gevraagd.
 • Stichting Intervence mag gegevens uitwisselen met de klachtencommissie of het tuchtcollege in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
 • Als een medewerker vindt dat hij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor u, uw kind of een andere betrokkenen kan voorkomen kan de medewerker bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan de politie.
 • Stichting Intervence geeft persoonsgegevens (NAW: naam/adres/woonplaats, BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten, ter controle van de facturering van ons werk.

Kunt u uw dossier inzien?
U kunt om inzage in uw dossier vragen. U kunt alleen gegevens inzien over uzelf of over uw kind waarover u gezag heeft. Ook gegevens over andere personen in het dossier kunt u alleen inzien met toestemming van die ander.

Inzien dossier door jeugdige:

 • Is een jeugdige jonger dan 12 jaar? De jeugdige kan in principe niet zijn eigen dossier inkijken. Alleen een wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens de jeugdige doen.
 • Is een jeugdige tussen de 12 en 16 jaar? Zowel de jeugdige als de wettelijk vertegenwoordiger kunnen het dossier inzien. De wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van de jeugdige nodig.
 • Is een jeugdige 16 jaar of ouder? Alleen de jeugdige heeft recht op inzage. Wil de wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan is toestemming van de jeugdige nodig.

Uw rechten

U heeft, naast het hierboven genoemde recht op inzage, ook recht op:

 1. Correctie van uw persoonsgegevens wanneer feitelijke onjuistheden zijn opgenomen,
 2. Verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer deze onrechtmatig zijn gebruikt of geen doel meer dienen (nb. het houden van een archief volgens de Jeugdwet valt onder een gerechtvaardigd doel),
 3. Beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens o.a. als de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist (uw persoonsgegevens mogen dan tijdelijk niet verder verwerkt worden),
 4. Verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek vanwege specifieke persoonlijke omstandigheden (de gegevensverwerking wordt stop gezet),
 5. Het verkrijgen van een afschrift van de gegevens die over u zijn opgenomen in uw dossier.

Als u een van bovengenoemde rechten wilt uitvoeren, dan kunt u hiervoor schriftelijk argumenten aandragen aan de Functionaris Gegevensbescherming (zie contactgegevens). Deze functionaris zal dan, na overleg met u en de betrokkenen binnen Stichting Intervence, een advies geven aan u en de directie van Stichting Intervence om wel/niet aan uw verzoek te voldoen. Uiterlijk binnen 6 weken na uw aanvraag ontvangt u deze reactie.

Wanneer u begeleid wordt vanuit preventieve jeugdbescherming (vrijwillig kader), dus zonder jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel, dan mogen wij informatie opvragen bij anderen of verstrekken aan anderen alleen als u daar toestemming voor geeft (als uw kind 12 jaar of ouder is wordt ook toestemming aan uw kind gevraagd). Zodra wij relevante informatie hebben ontvangen slaan wij deze op in uw dossier.

6. U heeft het recht om de gegeven toestemming in vrijwillig kader tot verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Stichting Intervence zal dan beoordelen welk effect dit heeft op de dienstverlening en u daarvan op de hoogte stellen.

Hoe lang wordt uw dossier bewaard?
Stichting Intervence is wettelijk verplicht de persoonsgegevens uit uw dossier of het dossier van uw kind ten minste 15 jaar te bewaren, maar niet langer dan 30 jaar na het meerderjarig worden van uw kind.

 Beveiliging
De beveiliging van uw gegevens vindt plaats via meerder technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers.

Klachten
Bij voorkeur zien we dat u en de betrokken medewerker en/of diens leidinggevende het probleem samen bespreken. Leidt dit gesprek niet tot een oplossing, of wilt u een dergelijk gesprek niet, dan kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie.

Volgt vanuit uw klacht een opmerking of klacht over hoe Stichting Intervence omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens dan zal de Functionaris Gegevensbescherming (FG) betrokken worden. Een FG kan over uw situatie onafhankelijk advies geven. Daarnaast kunt u advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
STICHTING INTERVENCE
Roozenburglaan 89
4337JB Middelburg
T 0118 677 600
www.intervence.nl

Functionaris Gegevensbescherming
U kunt de Functionaris Gegevensbescherming (schriftelijk) benaderen voor advies en informatie rondom privacy. De Functionaris Gegevensbescherming geeft zowel aan u als aan de organisatie onafhankelijk advies.

E-mail: fg@intervence.nl

of

Roozenburglaan 89
4337JB Middelburg
T.n.v. Functionaris Gegevensbescherming

Autoriteit Persoonsgegevens
T 0900 – 2001 201

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/vragen-aan-de-autoriteit-persoonsgegevens

Stichting Intervence

Stichting Intervence biedt preventief justitiële jeugdbescherming aan en voert maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. Dit zijn activiteiten die Stichting Intervence uitvoert als een van de 15 gecertificeerde instellingen in Nederland.

 

© Stichting Intervence, 2018